Монгол улсын 33 хамгаалалтын захиргаадын дарга нарын 2017 оны эхний хагас жилийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлангийн хурал улаанбаатар хотноо Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд 2007.07.17-18 -ний амжилттай зохион байгуулагдаж байна. Тус хурлаар үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлагнах аргачлал, тусгай хамгаалалттай газар нутагт бодлого үйл ажиллагааны талаар чиглэл өгөх сургалтыг давхар зохион байгуулж, хамгаалалтын захиргаадын хамтын ажиллагаа, үйл ажиллагаанаас туршлага судлах, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх төрөөс ТХГ-ын талаар баримтлаж буй бодлого шийдвэрийг танилцуулах, Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын мэргэжилтнүүд холбогдох чиглэлээр сургалт хийж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now